Znamy laureatów konkursu Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2016

$image_alt

Wicemarszałek Paweł Orłowski wręczył w piątek, 4 listopada 2016 r. nagrody laureatom konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016. Tegorocznym zwycięzcą zostało miasto Gdynia za projekt: „Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim".

Do konkursu zgłoszone zostały przedsięwzięcia polegające na rewaloryzacji lub utworzeniu nowych wartości przestrzeni publicznejukończone pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2015 r. Była to już jedenasta edycja konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Jego celem jest promocja dobrych wzorców zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz uhonorowanie gmin, na terenie których tworzone są wysokiej jakości miejsca wspólne. Nagroda główna i wyróżnienia mają charakter honorowy i przyznawane są gminom rozumianym jako społeczność mieszkańców.

– Stan przestrzeni publicznej wpływa na konkurencyjność, komfort życia, atrakcyjność turystyczną i wizerunek poszczególnych miejscowości, a przez to i całego województwa – uważa wicemarszałek Paweł Orłowski.  – Mam nadzieję, że dobre praktyki nagrodzonych w konkursie gmin i miast staną się inspiracją dla innych pomorskich samorządów, dzięki czemu nasze województwo kojarzyć się będzie z przyjaznymi i atrakcyjnymi miejscami wspólnymi.

Główną nagrodę w tym roku otrzymało miasto Gdynia za projekt: „Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę". Kapituła nagrody uhonorowała ten projekt za przemyślaną organizację kluczowej dla Gdyni przestrzeni publicznej, wyróżniającej się nietypowym programem, przy jednoczesnym zastosowaniu powściągliwych form.

Główną nagrodę przyznano ze względu na realizację ważnego celu społecznego o skali ponadregionalnej. Centralne położenie i bezpośredni związek z obiektami kultury nadaje temu miejscu szczególny symboliczno-kulturowy charakter, podnoszący rangę miasta i jego pozycję na mapie kraju. Na uwagę zasługuje atrakcyjne rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, integrującej przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych.

Komisja doceniła również kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnego powiązania funkcji kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych. Zastosowane nowoczesne formy wyrazu architektonicznego są na najwyższym poziomie twórczym, a autorzy zadbali, by projekt wpisywał się w tradycję miejsca i stanowił konsekwentną kontynuację polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz budowania ich spójnego systemu.

Kapituła przyznała również wyróżnienia:

I stopnia dla miasta Słupska za projekt „Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kołłątaja 10 – Konopnickiej – Wileńskiej w Słupsku" za konsekwentną kontynuację działań na rzecz podniesienia walorów funkcjonalnych i estetycznych systemu przestrzeni publicznych w części miasta niezwykle istotnej dla jego wizerunku, położonej między dworcem kolejowym a śródmieściem.

Na szczególną uwagę zasługuje wiele przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, utworzenie miejsc służących integracji mieszkańców dzielnicy oraz organizacja przestrzeni do aktywności dla najmłodszych. Zastosowane rozwiązania przyczyniły się do podniesienia poziomu odczuwanego bezpieczeństwa, w skutek czego nastąpiła pozytywna zmiana w postrzeganiu dzielnicy przez  mieszkańców oraz turystów.

Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kołłątaja 10 – Konopnickiej – Wileńskiej w Słupsku

Celowe i przemyślane zagospodarowanie półpublicznej przestrzeni podwórek, w typowej dla miasta zabudowie kwartałowej przy zastosowaniu kombinacji działań „twardych" i „miękkich" stanowi pożądany wzór przekształcania struktur śródmiejskich.

II stopnia dla miasta Tczewa za projekt  „Zagospodarowanie terenu osiedlowego w Tczewie – modernizacja łącznika od ul. Armii Krajowej do szkoły podstawowej nr 12" za przemyślane, kompleksowe, wrażliwe krajobrazowo i estetyczne przekształcenie ciągu pieszego w przestrzeń dostosowaną do lokalnego charakteru miejsca, wytyczającą oś łączącą i integrującą tkankę miasta oraz stanowiącą o ogólnym wizerunku osiedla.

Stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznych w sąsiedztwie bloków mieszkaniowych promujących ruch pieszy oraz przyczyniających się do większej integracji społecznej. Szczególnie godna uwagi jest kontynuacja procesu budowania tożsamości miasta poprzez nawiązanie do kolejowych tradycji Tczewa. Projekt promuje rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym i dzieciom.

Zagospodarowanie terenu osiedlowego w Tczewie – modernizacja łącznika od ul. Armii Krajowej do szkoły podstawowej nr 12

Wyróżnienia dla gmin wiejskich:

I stopnia dla gminy Luzino za projekt „Rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino" za staranną organizację przestrzeni stanowiącej centrum wsi poprzez ukształtowanie wysokich walorów przestrzeni parkowej sprzyjającej integracji społeczności lokalnej. Spokojne formy, zastosowane w projekcie sprawiają, że jest on godny naśladowania, a przyjęte wysokiej jakości rozwiązania, dostosowane do charakteru otoczenia, są przykładem pożądanej polityki zmierzającej do integracji przestrzeni publicznych strefy podmiejskiej.

Rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino

Na wyróżnienie zasługuje poszanowanie zastanych wartości krajobrazowych oraz środowiska przyrodniczego dzięki wprowadzeniu zieleni i małej architektury zachęcającej mieszkańców do przebywania w tej przestrzeni oraz aktywnego współuczestniczenia w życiu lokalnej społeczności.

II stopnia dla gminy Czarna Dąbrówka za projekt „Budowy przystani wodnej wraz z  zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej" za wykształcenie proekologicznej, cechującej się wysokimi walorami estetycznymi przestrzeni publicznej, promującej funkcje turystyczne regionu oraz realizację projektu, w którym zastosowane rozwiązania, użyte tradycyjne materiały i spokojna forma tworzą harmonijną kompozycję wpisującą się w krajobraz otoczenia, nie próbując z nim konkurować.

Powściągliwość zastosowanych rozwiązań powinna stać się wzorem dla kolejnych inwestorów realizujących podobne przedsięwzięcia. Projekt, dzięki któremu powstało nowe miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz turystów, charakteryzuje samodyscyplina i wysoka kultura ingerencji w krajobraz, a także poszanowanie istniejącej zieleni i nawiązanie do układu rzeźby terenu.

Budowy przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej

Dodatkowo komisja zdecydowała ująć w werdykcie projekt Sopotu na „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów" ze względu na szczególne walory funkcjonalne i estetyczne oraz powiązanie głównego ciągu pieszego miasta z dworcem kolejowym.

Realizacja to udana próba kontynuacji ciągłego systemu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych, decydujących o klimacie miasta i jego funkcjach turystycznych. Godna uwagi jest konsekwencja, z jaką Sopot buduje system przestrzeni publicznych, co wyróżnia go od wielu innych miast, działających często incydentalnie i punktowo.

view szablon artykułu

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM EKSPERCKIE dot. REWITALIZACJI

$image_alt

Przygotowanie i przeprowadzanie procesu rewitalizacji. Pierwsze doświadczenia samorządów i rekomendacje ekspertów. Gala wręczenia nagród w XI Konkursie Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2016

Serdecznie zapraszamy na seminarium eksperckie: 

Przygotowanie i przeprowadzanie procesu rewitalizacji. Pierwsze doświadczenia samorządów i rekomendacje ekspertów,

w trakcie którego odbędzie się również

Gala wręczenia nagród w XI Konkursie Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2016

Miejsce i data:

Gdańsk, 4 listopada 2016 r. (piątek), godz. 9:45
Gala wręczenia nagród, godz. 16.30

Sala konferencyjna Olivia Sky Club, Olivia Tower (12. piętro)

Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A

UWAGA obowiązuje rejestracja.

Wstęp jest wolny od opłat. Liczba miejsc jest jednak limitowana (ok. 100 uczestników). Z tego względu niezbędne jest uprzednie zgłoszenie udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do limitowania liczby osób reprezentujących jedną instytucję.

Dodatkowych informacji
dotyczących Seminarium udziela: Damian Zelewski, T: +48 514 372 055, M: damian.zelewski@im.edu.pl
dotyczących Gali wręczenia nagród udziela sekretarz konkursu: Hanna Obracht-Prondzyńska, T: +48 506 228 610, h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Szczegółowe informacje można zanaleźć w folderze seminarium.

view szablon artykułu

Konkurs Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2016

$image_alt

edycja XI

              

             

   

view szablon artykułu