Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

$image_alt

 

Województwo pomorskie, ze swoimi 37% powierzchni leśnej, 4% powierzchni jezior i 10% powierzchni trwałych użytków zielonych, licznymi dolinami rzek – spływających z obszaru Pojezierzy Zachodnio- i Wschodniopomorskiego, dolnym odcinkiem doliny Wisły, pasem wybrzeża morskiego o znacząco zróżnicowanym charakterze środowiska oraz znaczną różnorodnością i mozaikowatością krajobrazów, posiada potencjalnie doskonałe warunki do zachowania bogatej różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk. Różnorodność typów środowiska (wraz z akwenami morskimi – w tym zatokami i Zalewem Wiślanym), krajobrazów, siedlisk i gatunków, stanowi wyróżnik województwa na skalę kraju i Europy Środkowej. Obszar województwa stanowi też przestrzeń migracji wielu gatunków zwierząt, w tym szczególnie ptaków w okresie ich wędrówek sezonowych.

Istotnym zagrożeniem dla tej różnorodności jest ograniczona możliwość migracji żyjących tu gatunków i napływu nowych osobników oraz zachodzące przemiany w zagospodarowaniu przestrzennym i degradacja antropogeniczna siedlisk. Szczególnie groźnym zjawiskiem jest spontaniczny i chaotyczny rozwój terenów zabudowanych, realizowany w wyniku swobodnej i liberalnej polityki przestrzennej gmin. Wraz z intensyfikacją zainwestowania, przyrostem powierzchni terenów zabudowanych, zjawiskiem suburbanizacji i rozbudową infrastruktury technicznej, zagrożenia te w ostatnich latach przybierają na sile. Sprzyja temu konsumpcjonizm, zajmowanie terenów stanowiących dotychczas naturalne ostoje przyrody, fragmentacja i izolacja siedlisk, brak zrównoważonej polityki przestrzennej gmin, niechęć samorządów do akceptacji ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony przyrody i zachowania powiązań przyrodniczych pomiędzy ostojami gatunków. Szczególnie izolacja płatów przyrodniczych sprzyja ich powolnemu zanikowi, zmniejszaniu liczby gatunków i liczby osobników w obrębie gatunków oraz ograniczeniu swobody migracji wszystkich rodzajów i gatunków biosfery (awifauny, wodnych i lądowych)...

 

Czytaj więcej:

   1. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

   2. Aneks do Koncepcji sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego

view szablon artykułu