DIALOG TERYTORIALNY

   Mapa do pobrania

view szablon artykułu

Aktualności

Dialog Terytorialny w Czarnej Dąbrówce

W środę, 12 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Joanna Parszewska – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, oraz Projektant Studium Irena Romasiuk. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Maciej Nowakowski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Małgorzata Obroślińska (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Grażyna Kubicz – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Elżbieta Gackowska i Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert – Inspektor Wojewódzki (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Elżbieta Pomierski (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), pełniąca funkcję Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego. 

Spotkanie odbyło się w celu przedstawienia opracowanego projektu dokumentu Studium, oraz omówienia przyjętych rozwiązań pod kątem zagadnień poruszanych podczas pierwszego spotkania.

W projekcie znalazły się nowe ustalenia dotyczące m.in. możliwości lokalizacji usług publicznych w pobliżu obiektów o innych funkcjach wyznaczonych według miejscowych planów pod warunkiem, że nie będą ze sobą kolidować. Projektanci uwzględnili także zapisy o zachowaniu odległości 300 m od zabudowy mieszkaniowej przy ustalaniu lokalizacji biogazowni, a także przewidzieli możliwość pozyskania energii z OZE przy budowie farm wiatrowych. Pozostałe omówione kwestie dotyczyły potencjalnych terenów inwestycyjnych w okolicach miejscowości Kozy, Bochowo i Rokitki, planowanych tras rowerowych przebiegających przez obszar gminy oraz obwodnicy Czarnej Dąbrówki, na budowę której zostały wyznaczone rezerwy terenowe.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostały również kwestie środowiskowe i kulturowe, między innymi dotyczące adaptacji obiektów o walorach historycznych, oraz proponowanego parku kulturowego w Mikorowie.

view szablon artykułu

Zapoznaj się z Koncepcją