DIALOG TERYTORIALNY

   Mapa do pobrania

view szablon artykułu

Aktualności

Dialog Terytorialny w Czarnej Wodzie

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego z gminą Czarna Woda.

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Łukasz Łangowski – zastępca burmistrza gminy, Maria Sikorska – projektant studium (Diogenes Studio) oraz Patryk Jasiński – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Czarna Woda.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Anna Łoziak – kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Natalia Bieniek – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (w zastępstwie Sekretarza Zespołu DT).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, które będą szczególnie ważne przy sporządzeniu dokumentu zmiany Studium.

Najważniejszą przesłanką do zmiany tego dokumentu, zgodnie z informacjami przekazanymi przed przedstawicieli gminy, jest stworzenie warunków planistycznych dla realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej (w ramach uzupełniania istniejących struktur), w tym nowych budynków mieszkaniowych dla pracowników zakładu produkcyjnego.

Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego zwrócili uwagę na wyjątkowe uwarunkowania związane z potencjałem przyrodniczym gminy i na możliwości umiejętnego wykorzystania tego potencjału w rozwoju gminy. Turystyka, rozwijana również poza sezonem letnim (usługi prozdrowotne, rehabilitacyjne) mogłyby stanowić alternatywę dla działalności produkcyjnej, związanej z zakładem, w chwili obecnej jest niemal jedynym pracodawcą w gminie.

Jednymi z ważniejszych, w kontekście rozwoju gminy, zagadnieniami omówionych na spotkaniu były również: zagospodarowanie terenu inwestycyjnego na północ od drogi krajowej nr 22, a także zorganizowane przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Katalog Wytycznych DT Gminy Czarna Woda

view szablon artykułu

Zapoznaj się z Koncepcją