DIALOG TERYTORIALNY

   Mapa do pobrania

view szablon artykułu

Aktualności

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W czwartek, 28 maja br. odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego w trybie zdalnym

W spotkaniu Gminę Malbork reprezentowali: Wojciech Łukaszewicz – Zastępca Burmistrza Gminy, Artur Kozłowski oraz Anna Jamróz – projektanci Studium.

 

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Barbara Lewicka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

 

Podczas spotkania, reprezentanci gminy przedstawili wyniki dotychczasowych prac związanych ze sporządzaniem projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz odnieśli się do zagadnień poruszanych na I spotkaniu. W trakcie dyskusji, omówiony został bilans nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, który wynika z korzystnych prognoz liczby ludności oraz propozycje nowych terenów produkcyjnych, które będą dopełniać już istniejącą zabudowę o tym przeznaczeniu.

W procedowanym dokumencie Studium zrezygnowano z lokalizacji farm wiatrowych, wskazanych w obecnym dokumencie, kładąc nacisk na rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o elektrownie fotowoltaiczne.

 

Pozostałe omówione kwestie dotyczyły weryfikacji zabytkowych układów ruralistycznych i stref ochrony krajobrazu oraz projektowanej obwodnicy miasta Malborka.

view szablon artykułu

Zapoznaj się z Koncepcją