Aktualności

Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

W środę 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu, ze strony gminy wiejskiej Starogard Gdański uczestniczyli: Magdalena Forc-Cherek – Wójt Gminy, Lucyna Probe – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, Dariusz Szczubełek – inspektor ds. inwestycji, oraz projektanci dokumentu Studium Barbara Jaszczuk-Skolimowska (Biuro Urbanistyczne DOM) i Katarzyna Łukowicz (Przedsiębiorstwo STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Maciej Nowakowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Przedstawiciele gminy oraz planiści przedstawili koncepcję perspektywicznego rozwoju gminy opartą o szereg wyliczeń i analiz, będącą podstawą w sporządzeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nowe tereny zabudowy, oraz prognoz demograficznych, projektanci doszli do wniosku iż nie ma potrzeb dla powiększania obecnie niezabudowanych a funkcjonujących jako  inwestycyjne obszarów o docelowej funkcji mieszkaniowej i gospodarczej.

W procedowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położono także nacisk na rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o elektrownie fotowoltaiczne, względem których planiści wskazali w projektowanym dokumencie obszary rozwojowe.

W trakcie spotkania omówione zostały także warianty przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego oraz potencjalnego utworzenia węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Szpęgawsku.

view szablon artykułu

Zapoznaj się z Koncepcją