Aktualności

Dialog Terytorialny w Gminie Subkowy

W środę 5 lutego br. w Urzędzie Gminy Subkowy odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Mirosław Murzydło – Wójt Gminy, Daniel Kaczyński – Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego oraz Jarosław Osiadacz -  Projektant Studium (firma Innova). Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR, Ewa Mączka (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Barbara Lewicka (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP).

Jednym z powodów, dla którego podjęto procedurę sporządzenia nowego dokumentu Studium była potrzeba zablokowania możliwości lokalizacji nowych farm wiatrowych na terenie Gminy, które zdaniem mieszkańców są uciążliwe oraz niejednokrotnie znajdują się zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o wskazaniu lokalizacji pod rozwój  lokalnych centrów związanych z dostępem do usług na poziomie podstawowym, a także o potrzebie budowy sieci tras rowerowych i chodników dla pieszych, umożliwiających bezpieczne skomunikowanie jednostek osadniczych. Przedstawiciele samorządu województwa sugerowali utrzymanie terenów położonych pomiędzy drogą krajową nr 91 a linią kolejową nr 131 jako potencjalnych terenów inwestycyjnych, które miałyby szanse na przyciągnięcie większych inwestorów. Została poruszona również kwestia potencjalnych rezerw terenowych pod nowy tor kolejowy łączący Centralny Port Komunikacyjny (planowany przez władze centralne) z Trójmiastem. Odnosząc się do zagadnień środowiskowych, na spotkaniu zostało omówione dookreślenie w dokumencie Studium przebiegu korytarzy ekologicznych Doliny Wisły, Doliny Wierzycy i Doliny Szpęgawy oraz ewentualne uwzględnienie w projektowanym dokumencie planowanego obszaru chronionego krajobrazu położonego w Dolinie Wisły.

Katalog Wytycznych DT Gminy Subkowy

view szablon artykułu

Zapoznaj się z Koncepcją