Idea Akademii

Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej jest Instrumentem realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Głównym celem Akademii jest systemowe wsparcie samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych małych miast i osiedli wiejskich w województwie pomorskim.

Natomiast do celów szczegółowych należą:

Upowszechnianie działań i dobrych praktyk w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w regionie poprzez wypracowanie:

 1. strategii rozwoju przestrzeni publicznych,
 2. projektu nowej lub projektu przekształceń istniejącej przestrzeni publicznej,

− dla małych miast i osiedli wiejskich w województwie pomorskim;

 • zwiększenie konkurencyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej w oparciu o walory przestrzenne miejscowości;
 • zwiększenie zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznych wśród społeczności lokalnych, w tym upowszechnienie działań związanych ze współdecydowaniem i współodpowiedzialnością;
 • integracja środowisk studenckich pomorskich uczelni wyższych kształcących się na kierunkach architektura, gospodarka przestrzenna i geografia oraz innych związanych z szeroko pojętą tematyką przestrzeni publicznych;
 • wzmocnienie współpracy pomorskich uczelni wyższych z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zawodu urbanisty zdobytej poprzez praktykę urbanistyczną i architektoniczną oraz poznanie metod pracy w zespołach projektowych;
 • upowszechnienie form praktyki zawodowej ukierunkowanej na działania o charakterze wdrożeniowym;
 • wsparcie społeczności lokalnych ukierunkowanych na realizację działań w ramach Budżetu Obywatelskiego lub innych źródeł finasowania;
 • popularyzacja podejścia partycypacyjnego w procesach rozwojowych gminy, w tym w kształtowaniu przestrzeni publicznych;
 • popularyzacja Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

Dla uczelni wyższych biorących udział w Akademii projekt ma charakter międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego.

Temat projektowy do Akademii zgłosić może każda gmina wojewodzta pomorskiego. 

Na terenie wybranej gminy zespoły studenckie z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych, pod okiem praktyków projektowania, tworzą projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

Akademia, koordynowana przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, realizowana jest w pięciu etapach:

 • Etap I: jedno-dwudniowa sesja wyjazdowa, której celem jest zapoznanie się ze specyfiką miejscowości objętych I edycją Akademii, tj. terenu projektowego i jego uwarunkowań (m.in. poprzez  spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami gminy), a także wyłonienie zespołów projektowych oraz określenie zakresu merytorycznego prac koncepcyjnych i projektowych – realizowana w maju;
 • Etap II: praca własna w zakresie opracowania niezbędnych analiz, w tym uwarunkowań na podstawie danych i doświadczeń zebranych podczas etapu I, realizowana w okresie maj-czerwiec;
 • Etap III: trzy-czterodniowa sesja wyjazdowa, organizowana we wskazanych miejscowościach gminy objętej pilotażową edycją Akademii, w celu wypracowania przez zespoły projektowe wstępnych koncepcji, organizowana w czerwcu/lipcu;
 • Etap IV: tygodniowa sesja podsumowania prac koncepcyjnych i warsztatowych oraz wypracowania rozwiązań projektowych w zakresie i formie określonych w § 5 z zapewnionymi konsultacjami z nauczycielami akademickimi; sesja realizowana będzie we wrześniu w trybie, czasie i miejscu (np. sala konferencyjna Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego bądź pomieszczenia udostępnione przez uczelnie wyższe wskazane w § 2 ust. 3) uzgodnionym przez nauczycieli akademickich i członków zespołów projektowych;
 • Etap V: przedstawienie wyników prac projektowych w Urzędzie Miejskim w Czersku, np. podczas posiedzenia rady gminy, przy udziale mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych, organizowane w październiku.

Więcej szczegółów na temat zgłoszeń, organizacji oraz przebiegu znaleźć można w regulaminie.