Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego

Mikoszewo. Fot. PBPR

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sporządzania audytu krajobrazowego.

Audyt krajobrazowy:

  • sporządzany jest dla obszaru całego województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat
  • identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości
  • wyznacza krajobrazy priorytetowe, czyli krajobrazy szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagające zachowania
  • określa zagrożenia dla możliwości zachowania wartości wybranych krajobrazów (priorytetowych oraz objętych określonymi formami ochrony), a także rekomendacje i wnioski dotyczące ich kształtowania i ochrony


PO CO NAM AUDYT KRAJOBRAZOWY?

- Jaki tu piękny widok! Niejednokrotnie zdarza nam się zachwycić otaczającą nas przestrzenią. Zdarza się niestety również refleksja: - Taki piękny widok tu kiedyś był

Naturalną konsekwencją rozwoju jest przekształcanie przez człowieka potrzebnej mu do realizacji swoich potrzeb przestrzeni – zarówno tej dotychczas „dziewiczej", ukształtowanej przez przyrodę, jak i przestrzeni, która nosi już w sobie ślady historii działalności ludzkiej i często jest cennym elementem dziedzictwa kulturowego. Aby rozwój ten postępował bez szkody albo z minimalnymi negatywnymi skutkami dla krajobrazu,  potrzebna jest świadoma polityka krajobrazowa prowadzona na wszystkich poziomach zarządzania i przy szerokim udziale społeczeństwa. Istotnym narzędziem tej polityki może stać się właśnie audyt krajobrazowy.
 

  
                Bory Tucholskie. Fot. PBPR                          Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański. Fot. PBPR


JAK AUDYT KRAJOBRAZOWY ZNALAZŁ SIĘ W PORZĄDKU PRAWNYM?

Audyt krajobrazowy – jako istotny element systemu gospodarowania, planowania i ochrony zasobami krajobrazowymi jest konsekwencją ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EEK) - dokumentu przyjętego przez Radę Europy 20 października 2000 r. we Florencji. Definiuje ona krajobraz jako obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. EEK wprowadza pojęcie „gospodarowania krajobrazem", które oznacza działanie, z perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, w celu zapewnienia regularnego podtrzymania krajobrazu tak, aby kierować i harmonizować jego zmianami wynikającymi z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Innowacyjność podejścia polega na tym, że dotychczas mówiono o ochronie cennych krajobrazów, tymczasem zgodnie z EKK każdy krajobraz powinien zostać rozpoznany i stać się przedmiotem działań perspektywicznych mających na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów.

Wprowadzenie postanowień EKK do przepisów polskiego prawa dokonano ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  - tzw. ustawą krajobrazową. Ustawa ta wprowadziła zmiany w 19 ustawach - najważniejsze dla samorządu województwa zmiany dotyczą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W konsekwencji tych zmian w obowiązujących przepisach umocowane zostały nowe narzędzia zarządzania krajobrazem:

  • na poziomie regionalnym - audyt krajobrazowy, zobowiązujący zarząd województwa do sporządzenia, a sejmik województwa do uchwalenia dokumentu kompleksowo określającego politykę krajobrazową dla obszaru całego województwa, 
  • na poziomie gminnym - tzw. uchwała reklamowa, dająca radzie gminy możliwość uregulowania kwestii związanych z kształtowaniem małej architektury, ogrodzeń oraz tablic i urządzeń reklamowych.

Okolice Grabówka
                                    Okolice Grabowa Kościerskiego, gm. Nowa Karczma. Fot. PBPR


AUDYT W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 4 września 2018 r. podjął uchwałę (nr 940/360/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa pomorskiego, powierzając jednocześnie jej wykonanie Dyrektorowi Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Termin uchwalenia Audytu przez Sejmik Województwa Pomorskiego, zgodnie z wytycznymi Wojewody Pomorskiego, upłynie 8 marca 2022 r.

Sposób prowadzenia prac nad audytem szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

view szablon artykułu

Aktualności

Termin zgłaszania zdjęć do konkursu fotograficznego "Pomorskie w kadrze" dobiegł końca

20 września 2020 roku upłynął termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie fotograficznym „Pomorskie w kadrze" organizowanym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną czasowo zawieszony

W związku z trwającą od kilku miesięcy sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz wynikającymi z niej kwestiami bezpieczeństwa zdecydowaliśmy o tymczasowym zawieszeniu Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego.

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem informujemy o śmierci naszej koleżanki Aleksandry Zbroszczyk.

Odeszła od nas barwna i pełna entuzjazmu osoba, która posiadała szczególne cechy charakteru jak: pracowitość, pomysłowość, zaradność i pozytywne myślenie.

Spotkanie w sprawie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

W dniu 8 lipca 2020 r. w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie, odbyło się spotkanie samorządowców z Pomorza, którego celem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań prawnych, planistycznych i projektowych.

Koncepcja przebiegu nowej linii kolejowej w kierunku Gdańsk Południe

W poniedziałek 06.07.2020 w Szkole Metropolitalnej w Kowalach odbyło się seminarium dot. "Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego" przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sporządzania audytu krajobrazowego.

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy.

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

We wtorek, 23 czerwca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - ważna data – ważny obszar

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

 

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>