Aktualności

OFERTA NR: PBPR 3/17 Z DNIA 18 września 2017 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe techniczne, magisterskie na kierunku budownictwo – transport lub pokrewne

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w zakresie planowania przestrzennego, planowania transportu i innych zagadnień inżynierii ruchu,

c) znajomość zagadnień prawnych z zakresu gospodarki przestrzennej, inżynierii ruchu,

d) znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu województwa,

e) znajomość obsługi komputera – MS Office,

f) komunikatywna znajomość języka angielskiego,

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) studia doktoranckie/podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu planowania transportu, urbanistyki, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej,

b) dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne.

ZAKRES STANOWISKA PRACY:

- udział w tworzeniu opracowań planistycznych, w tym m.in. projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego,

- prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury transportowej województwa, w tym prognozowanie potrzeb transportowych,

- przygotowanie koncepcji obwodnic miast i obejść miejscowości,

- określanie strategicznych kierunków rozwoju transportu zbiorowego,

- udział w przygotowaniu i monitoringu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie,

- współpraca z zarządcami dróg i linii kolejowych oraz zarządami portów morskich i lotnisk w zakresie planowania inwestycji transportowych,

- udział w prowadzeniu zintegrowanego monitoringu zmian przestrzeni województwa.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

- praca wykonywana w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 GDAŃSK,

- stanowisko pracy zlokalizowane jest poza dostępem do windy,

- praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

6 października 2017

SZECZEGÓŁY OGŁOSZENIA

view szablon artykułu

Dialog Terytorialny


OChKi


pomorskie abc przestrzeni


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>


WFOŚiGW w Gdańsku