Obszary wiejskie

Szanse i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego

$image_alt

W 2000 roku, w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku powstało opracowanie pt. „Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego". Było ono elementem rozpoznania przestrzeni nowego województwa, przygotowania Strategii jego rozwoju oraz Planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2010, w ramach aktualizacji „Uwarunkowań…" rozpoczęto prace, które pozwoliły wskazać na szanse i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Działania te odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy obejmował analizy zasobów środowiska i przyrody, infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej; drugim etapem było przeprowadzenie analiz zawierających uwarunkowania społeczno – gospodarcze. Efektem czteroletniej pracy jest dokument pt. „Uwarunkowania przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego określające możliwości, ograniczenia i bariery rozwoju".

W czasie sporządzania dokumentu odbyły się liczne spotkania wraz z seminarium podsumowującymi, podczas których prezentowano wnioski i proponowano rekomendacje do dokumentów strategicznych i programowych samorządu województwa pomorskiego.

Przyjęta w Strategii województwa pomorskiego koncepcja rozwoju zrównoważonego, opierającego się - w ślad za dokumentem „Polska 2000 plus" - na systemie biegunów, pasm i stref rozwoju, przewiduje dla obszarów wiejskich różnorodne możliwości rozwoju, związane z ich położeniem w przestrzeni województwa. Mogą one towarzyszyć strefom generowania rozwoju, w których prowadzona będzie intensywna działalność gospodarcza o cechach innowacyjnych (Specjalne Strefy Ekonomiczne, parki technologiczne i przemysłowe) jak też korytarzom infrastruktury transportowej o znaczeniu europejskim (TEM-TER), bałtyckim (Via Hanseatica) i regionalnym. Mogą podlegać intensywnym procesom urbanizacji, stanowiąc zaplecze mieszkaniowe, rekreacyjne i gospodarcze znaczących ośrodków rozwoju osadniczego. Mogą odgrywać tradycyjną rolę zaplecza żywieniowego i rezerwuaru produkcji rolnej – o różnej zresztą intensywności. Coraz ważniejsza staje się możliwość ich wykorzystania turystycznego. Mogą wreszcie podlegać zjawiskom marginalizacji i degradacji cywilizacyjnej, stanowiących tyleż niepożądany, co jak dotąd nieunikniony efekt uboczny koncentracji i nadkoncentracji działalności, jaką przyciągają bieguny rozwoju.

W całej tej różnorodności nie podlega kwestii, iż obszarom wiejskim przypada w procesie rozwoju rola dostarczyciela podstawowych zasobów – przestrzeni, środowiska przyrodniczego i tradycji kulturowych, surowców naturalnych, płodów rolnych oraz siły roboczej. Zasada sustainable development nakazuje jednak, by zasoby te nie były eksploatowane w sposób rabunkowy, jej realizacji służą obejmujące kolejne obszary reżimy ochronne.

W procesie planowania i obserwowania rozwoju pomorskiej wsi należy zadbać o to, by płynące z niego korzyści dzielić w sposób gwarantujący równomierny postęp cywilizacyjny. Krótko mówiąc, nie wystarczy, by droga wiodąca ze wsi była wygodna i bezpieczna, powinna także prowadzić ruch w obu kierunkach, być również drogą na wieś.

Załączniki:

  1. prezentacja Szanse i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego  wynikające z zasobów środowiska, przyrody, rozwoju infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej
  2. opracowanie Uwarunkowania przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego określające możliwości, ograniczenia i bariery rozwoju
  3. wnioski
view szablon artykułu