Historia Biura

Z mocy Uchwały Nr 665/XXXIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2013 roku, od 1 stycznia 2014 dotychczasowe Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Pomorskiego, działa pod nazwą Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Przywołana Uchwała, prócz nazwy, zmieniła także statut jednostki, postanawiając o utworzeniu oddziału Biura w Gdańsku.

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku zostało utworzone zarządzeniem nr 3/81 Wojewody Słupskiego z dnia 10 lutego 1981 roku w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego z Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich.  Biuro uzyskało status  wojewódzkiej państwowej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), z dniem 1 stycznia 1999 roku Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku zostało przejęte przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Statut oraz deklaracja dostępności

Struktura organizacyjna