Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego

 

W ostatnich latach wyraźnie wzrasta znaczenie miast jako obszarów cechujących się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego, a w związku z tym wymagających szczególnych działań ze strony polityki rozwoju. Dostrzeżenie tej roli miast znajduje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach prowadzonych zarówno na szczeblu europejskim (zwłaszcza w Agendzie Terytorialnej UE, Karcie Lipskiej na rzecz Zrównoważonych Miast Europejskich, Deklaracji z Toledo oraz Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020) jak i krajowym (zwłaszcza w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) oraz w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).

Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego jest wyrazem świadomości samorządu województwa co do, szczególnego znaczenia obszarów miejskich w rozwoju całego regionu i stanowi próbę określenia roli, jaką samorząd województwa może odgrywać we wspieraniu ich zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona polityka miejska z poziomu regionu to polityka ukierunkowana na miasta, jako elementy pewnego spójnego systemu – miejskiej sieci osadniczej. Systemu, w którym istotną rolę powinien odgrywać zarówno obszar metropolitalny, jak i pozostałe ośrodki wraz ze swoimi obszarami funkcjonalnymi. Pierwszym priorytetem zdefiniowanym w części rekomendacyjnej Koncepcji jest: „policentryczny, zrównoważony system osadniczy". Aby priorytet ten mógł zostać urzeczywistniony potrzebne jest podjęcie szeregu działań służących poprawie spójności systemu osadniczego oraz wzrostowi poziomu dostępności transportowej pomiędzy ośrodkami i w ramach ich obszarów funkcjonalnych. W świetle przeprowadzonych analiz odpowiedni poziom dostępności jest zasadniczą determinantą rozwoju wszelkich potencjałów obszarów miejskich oraz sposobem na przełamanie barier hamujących rozwój tych obszarów.

 

Do pobrania:

  1. uchwała nr 247/226/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie  przyjęcia Koncepcji zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego
  2. Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego (2013)
  3. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej miast województwa pomorskiego (2012)
view szablon artykułu