Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2009

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2009 (nieobowiązujący)

UCHWAŁA NR 1004/XXXIX/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚĆ A – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Rys. 1 - Podział administracyjny – struktura terytorialna zarządzania przestrzenią
Rys. 2 - Europejskie uwarunkowania rozwoju przestrzennego
Rys. 3 - Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rys. 4 - Ogólna charakterystyka województwa – istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna
Rys. 5 - Ukształtowanie terenu i podział fizyczno-geograficzny
Rys. 6 - Prawne formy ochrony środowiska przyrodniczego
Rys. 7 - Obiekty cenne kulturowo i typy krajobrazu kulturowego
Rys. 8 - Zagrożenia środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu
Rys. 9 - Stan i zagrożenia zasobów wody oraz zagrożenia osuwiskami
Rys. 10 - Wielkość jednostek osadniczych, dynamika zmian oraz gęstość zaludnienia gmin
Rys. 11 - Struktura przestrzenna i funkcjonalna sieci osadniczej
Rys. 12 - Przyrost naturalny i saldo migracji w latach 1995–2007
Rys. 13 - Rozmieszczenie uczelni wyższych i placówek naukowo-badawczych
Rys. 14 - Rozmieszczenie placówek lecznictwa zamkniętego na tle liczby łóżek na 1000 mieszkańców
Rys. 15 - Rozmieszczenie placówek kultury i sportu oraz uczestnictwo w kulturze
Rys. 16 - Predyspozycje do rozwoju produkcji
Rys. 17 - Zasoby naturalne
Rys. 18 - Zasoby bioenergetyczne
Rys. 19 - Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców i instytucje otoczenia i wspierania gospodarki
Rys. 20 - Turystyka
Rys. 21 - Infrastruktura transportu drogowego i dostępność do Trójmiasta i ośrodków subregionalnych
Rys. 22 - Infrastruktura transportu kolejowego, wodnego i lotniczego
Rys. 23 - Gospodarka wodno-ściekowa
Rys. 24 - Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpowodziowa
Rys. 25 - System zaopatrzenia w gaz i paliwa płynne
Rys. 26 - System zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło
Rys. 27 - Ograniczenia możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych
Rys. 28 - Gospodarka odpadami
Rys. 29 - Zasięg i granice terenów zamkniętych
Rys. 30 - Obszary problemowe


CZĘŚĆ B – AGLOMERACJA TRÓJMIASTA JAKO SZCZEGÓLNY OBSZAR PROBLEMOWY
Rys. 31 - Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru aglomeracji
Rys. 32 - Prawne formy ochrony środowiska przyrodniczego
Rys. 33 - Obiekty cenne kulturowo i typy krajobrazu kulturowego
Rys. 34 - Struktura przestrzenna sieci osadniczej oraz procesy jej przekształceń
Rys. 35 - Przestrzenie publiczne i struktura przestrzenna funkcji metropolitalnych centrum aglomeracji
Rys. 36 - System transportowy aglomeracji
Rys. 37 - Ochrona przed powodzią i gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi


CELE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rys. 38 - Model struktury funkcjonalno-przestrzennej – równoważenie rozwoju
Rys. 39 - Model policentryczno-pasmowy obszaru aglomeracji


KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚĆ A WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Rys. 40 - Koncepcja prawnych form ochrony przyrody
Rys. 41 - Koncepcja systemu powiązań ekologicznych
Rys. 42 - Ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego
Rys. 43 - Ochrona krajobrazu
Rys. 44 - Ochrona zasobów środowiska
Rys. 45 - Hierarchia ośrodków, obszar aglomeracji i funkcjonalne obszary miejskie
Rys. 46 - Kształtowanie struktury przestrzennej infrastruktury społecznej
Rys. 47 - Stabilizacja i kierunki rozwoju gospodarczego
Rys. 48 - Turystyka
Rys. 49 - Struktura przestrzenna tras rowerowych
Rys. 50 - Infrastruktura transportu
Rys. 51 - Ochrona przed powodzią, gospodarka wodno-ściekowa
Rys. 52 - System zaopatrzenia w gaz i paliwa płynne
Rys. 53 - System zaopatrzenia w energię elektryczną
Rys. 54 - Gospodarka odpadami


CZĘŚĆ B – AGLOMERACJA TRÓJMIASTA JAKO SZCZEGÓLNY OBSZAR PROBLEMOWY
Rys. 55 - Koncepcja prawnych form ochrony przyrody aglomeracji
Rys. 56 - Koncepcja systemu korytarzy i płatów ekologicznych aglomeracji
Rys. 57 - Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego i krajobrazu
Rys. 58 - Hierarchia sieci osadniczej, kierunki przekształceń struktury obszaru aglomeracji
Rys. 59 - Rozwój funkcji metropolitalnych
Rys. 60 - Infrastruktura dostępności transportowej i poprawiająca funkcjonowanie aglomeracji Trójmiasta
Rys. 61 - Węzły przesiadkowe transportu publicznego aglomeracji


NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU
Rys. 62 - Zadania rządowe umieszczone w CRZR oraz projekty indywidualne w sektorowych programach operacyjnych 2007–2013
Rys. 63 - Zadania umieszczone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

1) Podsumowanie

2) Uzasadnienie

3) Prognoza oddziaływania na środowisko

view szablon artykułu