OBOWIĄZUJĄCE PLANY

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Uzasadnieniem

 

Załącznik do uchwały Nr 28/202/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017 r.

Dokument zawiera:

1) P o ds u m o w a n i e , zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu;

2) U z a s a d n i e n i e, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

view szablon artykułu