OBOWIĄZUJĄCE PLANY


Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Uzasadnieniem

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

Dialog Terytorialny


Stan zagospodarowania

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji w latach 2013-2017

Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji.

Jest to już piąty tego typu dokument, który w swej konstrukcji nawiązuje do poprzednich, co pozwala prześledzić najistotniejsze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa od roku 1999.

Zasadniczą różnicą obecnego dokumentu jest jego syntetyczny charakter, oparty przede wszystkim na formule sprawozdawczej z licznymi wnioskami i rekomendacjami, w tym w zakresie systemu planowania przestrzennego.

Prezentowany Raport odnosi się do lat 2013-2017, a więc okresu, w których istotnie zmieniały się uwarunkowania realizacji regionalnej polityki przestrzennej wynikające z wdrażania:

  • Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych,
  • oraz wejścia w życie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030.

Raport, analogicznie jak poprzednie, obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w latach 2013 – 2017.

Istotnym elementem Raportu jest Ocena realizacji inwestycji w latach 2013 – 2017. W tym zakresie analizą objęto 172 inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 jako jedne z jego ustaleń.

Dodatkowo ocenie poddano kierunki interwencji publicznej w latach 2013-2017 pod kątem ich wpływu na realizacje kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa. Analizą tą objęto ponad 3400 inwestycji publicznych o charakterze infrastrukturalnym na kwotę prawie 22 mld złotych.

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 roku. W opinii Komisja stwierdza: „iż brak przesłanek formalnych i merytorycznych, które uzasadniałyby potrzebę przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego".

Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 lipca br.

 

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji w latach 2013-2017

view szablon artykułu