I konferencja ZZOP - Krokowa

I konferencja regionalnej zorganizowanej w ramach przygotowania „Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego" w Krokowej

$image_alt

W dniu 27 października 2006r. Marszałek Województwa Pomorskiego zorganizował I Konferencję Regionalną inaugurującą proces budowy Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) Województwa Pomorskiego. Współorganizatorami konferencji były Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku oraz Instytut Morski w Gdańsku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Rządu, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatów, miast i gmin nadmorskich oraz wielu instytucji zaangażowanych w zarządzanie, rozwój i ochronę środowiska obszarów przybrzeżnych.

Optymalne zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych od lat znajduje się w centrum zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. W roku 2002 Rada i Parlament Europejski rekomendowały wszystkim państwom członkowskim, których ten temat dotyczy, sporządzenie Narodowych Strategii ZZOP. Na konferencji – współfinansowanej ze środków INTERREG - przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa przedstawi informację o zaawansowaniu polskiej Strategii ZZOP.

Podczas konferencji przedstawiono uwarunkowania dla Regionalnej Strategii ZZOP Województwa Pomorskiego, a także założenia systemu wskaźników oceny rozwoju zrównoważonego w obszarach przybrzeżnych.

 

Załączniki:

 1. informacje o ZZOP Zintegrowanym Zarządzaniu Obszarami Przybrzeżnymi
 2. program konferencji
 3. Przedsłowie Marszałka Województwa Pomorskiego
 4. prezentacja Projekt INTERREG III B CADSES „PLANCOAST"
 5. prezentacja Uwarunkowania ZZOP w województwie pomorskim
 6. prezentacja Do czego są nam potrzebne wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ZZOP ?
 7. Regulacje prawne odnoszące się do gospodarki w strefie nadbrzeżnej
 8. Regulacje przyjęte w dokumentach strategicznych
 9. Dokumenty strategiczne i planistyczno – przestrzenne przyjęte na szczeblu regionalnym, dotyczące strefy przybrzeżnej
 10. Analiza dokumentów planistyczno-przestrzennych przyjętych w instytucjach posiadających kompetencje w strefie nadbrzeżnej
 11. ankieta
 12. wyniki ankiety zrealizowanej w czasie trwania I Regionalnej Konferencji „Strategia Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego" w miejscowości Krokowa
 13. Podziękowania
 14. Sprawozdanie z konferencji
view szablon artykułu