III konferencja ZZOP - Stegna

III konferencja – warsztaty w ramach „Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi województwa pomorskiego”

$image_alt

W dniach 12-13 listopada 2007r. w Stegnie miała miejsce III konferencja w ramach przygotowywanej Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego. Ich organizatorem było Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. Celem spotkań było przede wszystkim umożliwienie wymiany poglądów przedstawicielom samorządów, administracji państwowej oraz inwestorów i właścicieli nieruchomości, uczestniczącym w zagospodarowaniu atrakcyjnej turystycznie, a jednocześnie cennej przyrodniczo i wrażliwej na degradację strefy nadmorskiej. Omówione zostały najważniejsze cele ZZOP oraz przykłady konfliktów przestrzennych i propozycje ich rozwiązywania. Przedyskutowano temat możliwości skutecznego wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w województwie pomorskim (cele, zasady, uczestnicy, narzędzia procesu). Uczestnicy przedstawili specyficzne punkty widzenia wynikające tak z przepisów prawa, jak polityk poszczególnych instytucji, dyskutowali nad trudnościami towarzyszącymi porozumieniu. Warsztaty zgromadziły ponad 70 uczestników. W trakcie dotychczasowych prac nad Strategią opracowany został raport regionalny o problemach zagospodarowania przestrzennego strefy przybrzeżnej, obszerna analiza konfliktów o przestrzeń oraz dwa projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Do końca roku pozostało wypracowanie rekomendacji do przepisów prawa i aktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, a także sformułowanie projektu Strategii i przedłożenie go Zarządowi Województwa…

 

Załączniki:

  1. prezentacja Projekt INTERREG III B CADSES „PLANCOAST"
  2. opracowanie Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru przybrzeżnego województwa pomorskiego
  3. prezentacja Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru przybrzeżnego województwa pomorskiego
  4. prezentacja koncepcja mpzp Mikoszewo – Ujście Wisły Wczesne przewidywanie następstw presji turystycznej szansą na skuteczną ochronę wartości środowiska i przywrócenia ciągłości kulturowej
  5. prezentacja projektu mpzp Dębina gmina Ustka Konflikt interesu publicznego i prywatnego efektem braku skutecznych zasad gospodarowania w przestrzeni
  6. prezentacja Zestawienie wniosków i informacji do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zachodniej Części Zatoki Gdańskiej
  7. sprawozdanie z konferencji
view szablon artykułu