Struktura

Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego

Do podstawowych zadań Zespołu należą:

1. prowadzenie procedury planistycznej dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, a także okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

2. prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych
o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym, w szczególności miejskich obszarów funkcjonalnych,

3. prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów, w szczególności w zakresie kształtowania sieci osadniczej, przestrzeni publicznych, rewitalizacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, na potrzeby realizacji regionalnych programów strategicznych i programów rozwoju województwa,

4. przygotowanie propozycji, zasad i rozwiązań dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki miejskiej, a także monitorowanie wpływu innych polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, na rozwój miast,

5. kształtowanie podstaw prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym monitorowanie wpływu interwencji publicznej na rozwój wsi, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej,

6. realizacja corocznego konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego,

7. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień przypisanych Zespołowi.

8. Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura
i Kierownika Zespołu.

Pracownicy Zespołu

view szablon artykułu

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. prowadzenie procedury planistycznej dla projektu audytu krajobrazowego województwa pomorskiego,

2. prowadzenie studiów i przygotowanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, w szczególności Żuław, Strefy Przybrzeżnej oraz kształtowania potencjału rozwojowego w oparciu o walory przyrodnicze i krajobrazowe,

3. sporządzanie opracowania ekofizjograficznego i jego aktualizacja,

4. prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów w zakresie obszarów chronionych, w tym związanych z:

-przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych,

-weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu,

-kształtowaniem sieci ekologicznej,

-kształtowaniem sieci regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych,

4. opracowywanie wytycznych planistycznych do kształtowania sieciowych produktów turystycznych, w szczególności rowerowych, wodnych i kulturowych regionu,

5. sporządzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz innych opracowań w zakresie planowania przestrzennego, wynikających z przepisów prawa i dokumentów krajowych,

6. sporządzanie, w miarę potrzeb, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla strategii rozwoju województwa i regionalnych programów strategicznych oraz innych dokumentów programowania regionalnego,

7. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień przypisanych Zespołowi.

8. Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura
i Kierownika Zespołu

Pracownicy zespołu

view szablon artykułu

Zespół GIS

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

-administrowanie siecią informatyczną, telefoniczną, serwerem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,

-wdrażanie optymalnego ekonomicznie oprogramowania GIS, zapewniającego bezpieczeństwo i efektywność pracy, w warunkach zgodności z przepisami w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,

-szkolenia pracowników w zakresie wdrażanych w Biurze systemów GIS i baz danych,

-tworzenie, aktualizacja i utrzymywanie jednolitej bazy danych cyfrowych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego i współpraca w tym zakresie
z Geodetą Województwa,

-współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie geoinformacji,

-zapewnianie jednolitej i rozpoznawalnej formy sporządzanych przez Biuro opracowań,

-przygotowanie graficznej części opracowań sporządzanych przez Biuro i ich edycja,

-przygotowanie i edycja publikacji, w tym elektronicznych,

-prowadzenie Archiwum Zakładowego.

Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura
i Kierownika Zespołu.

Pracownicy zespołu

view szablon artykułu

Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej

Do podstawowych zadań Zespołu w zakresie transportu należy:

1. prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury transportowej województwa, w tym analizowanie i prognozowanie ruchu i potrzeb transportowych,

2. przygotowanie koncepcji obwodnic miast i obejść miejscowości,

3. udział w przygotowaniu i monitoringu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego  transportu zbiorowego w województwie,

4. współpraca z zarządcami dróg i linii kolejowych oraz zarządami portów morskich i lotnisk w zakresie planowania inwestycji transportowych i ich wpływu na potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

5. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień transportowych.

Do podstawowych zadań Zespołu w zakresie infrastruktury technicznej należą:

1. prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury technicznej i energetycznej, w tym w szczególności w zakresie:

- systemów infrastruktury ochrony środowiska,

- infrastruktury energetycznej województwa, w tym energetyki odnawialnej oraz kształtowania pomorskiego hubu paliwowo-energetycznego,

2. prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych dotyczących szczególnych obszarów funkcjonalnych oraz innych obszarów o charakterze problemowym w zakresie zagadnień dotyczących energetyki,

3. współpraca z urzędami morskimi w zakresie rozwoju energetyki morskiej,

4. współpraca z zarządcami sieci i urządzeń energetycznych w zakresie planowania inwestycji energetycznych w przestrzeni województwa i na obszarach morskich i ich wpływu na potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

5. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień infrastruktury technicznej.

6. Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura i Kierownika Zespołu.

Pracownicy zespołu.

view szablon artykułu