2013 Ocena aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin województwa pomorskiego

$image_alt

Zgodnie z art. 3.1 ustawy Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późń. zm.) „Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy… należy do zadań własnych gminy". Studium… jest dokumentem który określa politykę przestrzenną gminy, w tym wskazuje lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego (art. 9.1 w/w ustawy). Za sporządzenie Studium… zgodnie z art. 9.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiada wójt burmistrz albo prezydent miasta. Pomimo faktu iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem przyjmowanym jako uchwała rady gminy, nie jest ono aktem prawa miejscowego.

 

Załączniki:

  1. opracowanie Wykaz uchwał gmin województwa pomorskiego dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (stan na I półrocze 2013 roku)
view szablon artykułu