ZZOP

Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi

$image_alt

Dynamiczne procesy zachodzące w ostatnich latach w globalnym i lokalnym środowisku, skonfrontowane z rosnącymi potrzebami użytkowników przestrzeni, powodują narastanie konfliktów o jej zasoby. Brak skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony krajobrazu nakazuje wypracowywać nowe narzędzia prawne, organizacyjne i społeczne, spowalniające i znacznie ograniczające procesy urbanizacyjne na terenach, o szczególnym nasileniu tych konfliktów. Należą do nich niedostatecznie zabezpieczone przed presją turystyczną i osiedleńczą wybrzeże morskie, a także obszary Parków Krajobrazowych.

Szansą na wypracowanie nowych, skuteczniejszych sposobów ochrony krajobrazu  jest rozwijająca się na przestrzeni ostatnich lat koncepcja Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP), która integruje działania władz publicznych wszystkich poziomów, a także użytkowników gospodarczych i mieszkańców.

Zgodnie z Rekomendacją Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/413/WE z dnia 30 maja 2002 r dotycząca realizacji ZZOP w Europie, stworzenie ram prawnych rozwoju procesu ZZOP jest obowiązkiem władz państwowych. Pozwoli to samorządom regionalnym i lokalnym, a także terenowym ogniwom administracji rządowej na wypracowanie i stosowanie szczególnych zasad wspólnego gospodarowania cenną przestrzenią.

W latach 2005-2007 w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku prowadzone były prace nad przygotowaniem partnerskiej Regionalnej Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego. Równolegle realizowany był projekt INTERREG IIIb CADSES „PlanCoast", w którym Biuro było jednym z dwu polskich partnerów.

Ostatecznie końcowym efektem prac stało się opracowanie eksperckie: Studium Możliwości Wdrożenie ZZOP w Województwie Pomorskim.

 

Załączniki:

  1. dokument końcowy Studium możliwości wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w województwie pomorskim

  2. synteza

  3. opracowanie Wsparcie dla zintegrowanego zarządzania morzem i gminami nadmorskimi jako warunek lepszego pożytkowania korzyści z morza w kontekście tworzącej się zintegrowanej polityki morskiej

  4. opracowanie Raport o bieżącej polityce, procedurach, podstawach prawnych i praktyce planowania przestrzennego w obszarach przybrzeżnych, przygotowany w ramach projektu INTERREG III B CADSES PLANCOAST

  5. opracowanie National report on current policy, procedures, legal basis, practice of maritime spatial planning

view szablon artykułu

PREZENTACJE